poniedziałek, 29 maja 2017

Warunki zwolnienia przedterminowego - pomoc adwokata

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary jest ważną możliwością. Może pozwolić skazanemu wcześniej powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Żeby się tak stało musi on spełniać określone warunki już podczas ubiegania się o zwolnienie. Otrzymawszy zgodę sądu na przedterminowe zwolnienie musi również wypełniać określone warunki.
Jeśli wszystko będzie w porządku sąd uzna, wyrok skazanego za odbyty, jeżeli były poważne uchybienia skazany musi wrócić do więzienia. Pozostanie w zakładzie do końca obowiązywania wyroku.

Jakie warunki trzeba spełniać?


 Pierwszym z ważnych warunków, jakie musi spełnić skazany to odbycie przynajmniej połowy wyroku. Dopiero wtedy może się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. W wypadku recydywistów, muszą oni odbyć 2/3 lub ¾ kary. Skazania na 25 lat więzienia mogą się ubiegać o zwolnienie po odsiedzeniu 15 lat. Dla osób z wyrokiem dożywoci ten okres wynosi 25 lat.
Kolejnym niezwykle ważnym warunkiem jest pozytywna ocena kryminologiczna. Dokonując oceny bierze się pod uwagę:
  • Okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • Sytuację osobistą skazanego,
  • Jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa
  • Zachowanie podczas odbywania kary,
Wszystkie te czynniki muszą wskazywać, że skazany po wyjściu na wolność będzie przestrzegał prawa i postanowień zwolnienia. Wykonywał wszystkie nałożone czynności. Przede wszystkim nie popełni ponownie przestępstwa, za które został skazany. Bez pozytywnej oceny przedterminowe zwolnienie nie jest możliwe.

Zwolnienie zostało przyznane


Wszystkie warunki zostały spełnione i co dalej. Jeżeli tak się stało to pozostały okres wyroku zostaje przekształcony w okres próby. Okres ten nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5. W przypadku, gdy skazany jest wielokrotnym recydywistą okres próby wynosi minimalnie 3 lata. Dla skazanych na 25 lat lub dożywotnie więzienie ten okres wynosi zawsze 10 lat.
Po okresie próby obowiązuje jeszcze 6 miesięczny okres, w którym jego zachowanie zostaje poddane ocenie. Jeśli w tym okresie skazany wykazywał się dobrym postępowaniem i przestrzegał wszystkich warunków jego kara zostaje uznana za odbytą. Jeżeli jednak okres próby okazał się niepowodzeniem, skazany powrócił na przestępczą ścieżkę, sąd jest zmuszony odwołać przedterminowe zwolnienie. Skazany wraca do więzienia.

Powrót do społeczeństwa


Skazanym przysługuje prawo ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Muszę w tym celu spełnić kilka ważnych warunków. Odbyć przynajmniej połowę zasądzonego wyroku, ich zachowanie musi wskazywać, że będą przestrzegać prawa po wyjściu na wolność.

Kiedy już skazanemu zostanie przyznane przedterminowe zwolnienie, pozostały czas wyroku staje się okresem próby? W tym czasie skazany musi przestrzegać postanowień i obowiązków wynikających z przedterminowego zwolnienia. Pod żadnym pozorem nie może popełnić przestępstwa. Jeśli wszystko będzie w porządku, po upływie czasu próby sąd uznaje, że skazany odbył nałożoną na niego karę.

Wsparcie prawne w czasie ubiegania się o przedterminowe zwolnienie zapewnia dobry adwokat Wrocław.

wtorek, 29 marca 2016

Prawa właściciela nieruchomościDziś napiszę kilka słów o prawie przesyłu. 


Myślisz, że ten temat Cię nie dotyczy? Niestety takiej sytuacji się nie przewidzi, a roszczenia innych mogą nas zaskoczyć w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Posiadasz działkę, nieruchomość budowlaną, dom? W każdej chwili inna osoba, choć najczęściej przedsiębiorca czy deweloper zgłasza się do innych z problemem przesyłu np. energii. 

Chodzi tu o prośbę skorzystania z Twojej działki, gdyż musi dana osoba doprowadzić energię, substancje, wodę, cokolwiek do czego każdy ma prawo,  do wykupionej przez siebie działki (może tu chodzić nawet o postawienie  słupów wysokiego napięcia na terenie Twojej nieruchomości). Oczywiście wszystko musi być uzgodnione, ale faktem jest, że Twoim obowiązkiem jest się na to zgodzić. Sprawy te zawsze są długo omawiane i planowane jak najbardziej racjonalnie, a Tobie należy się odszkodowanie. Zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń , które mają przebiegać przez Twoją nieruchomości jest nieuniknione. Istnieje Instytucja służebności przesyłowej, która ma na celu umożliwić przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości będące własnością osób trzecich. 

Umowa taka powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego lub jako orzeczenie sądowe jeśli mamy do czynienia ze sporem, który musiał skończyć się w sądzie. Na umowie powinno znaleźć się zapisane  wynagrodzenie przysługujące właścicielowi obciążonej nieruchomości. Wynagrodzenie takie ustala rzeczoznawca majątkowy. 

Ponadto, dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje wpis w Księdze Wieczystej, co daj nieograniczone w czasie prawo dysponowania swoimi urządzeniami.  Informacje dotyczące Ksiąg Wieczystych opisywałam w poprzednim wpisie na moim blogu. Niestety faktem jest, że dla właścicieli nieruchomości zawarcie umowy o ustanowienie służebności nie jest uprawnieniem , ale koniecznością . My, będąc właścicielami po prostu swojej działki nie mamy wpływu na inwestycje odbywające się nawet w naszym najbliższym sąsiedztwie. To czy dogadamy się korzystnie dla nas z właścicielami inwestycji zależy tylko od nas i naszych ustaleń. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń.  

 Warto jest znać swoje prawa i wiedzieć o takich sytuacjach. 


Nie jest to rzadko spotykana sytuacja, ani też wyjątek. Pewnie wiele naszych znajomych musiało podpisać taką umowę.  Nie bójmy się tego! Po przeczytaniu mojego wpisu będziecie Państwo mogli być świadomi i wynegocjować dla siebie dogodne warunki umowy. Zapraszam do śledzenia mojego bloga.

Księga wieczystaKsięgi wieczyste to rejestr nieruchomości . 

 

Każda posiadłość, działka posiada swoją księgę wieczystą, która jednoznacznie stwierdza, kto jest właścicielem danego terenu. Księgi wieczyste zawierają informacje o jej dokładnych wymiarach, nazwisko właściciela, obciążenia na niej ciążące i całe historia związana z formalnymi i prawnymi sprawami. Księgi wieczyste są jawne i każdy może mieć do nich dostęp. Od roku 2003 następuje informatyzacja ksiąg wieczystych. Już w tym roku do wszystkich ksiąg jest dostęp online. Na stronie Ministerstwa jest system dostępowy. 

 

Dostęp do systemu online możliwy jest poprzez stronę:     ekw.ms.gov.pl. 

 

Choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych.  Istnieją zasady ksiąg wieczystych. Pierwszą zasadą jest jawność formalna. Każdy może zapoznać się z informacjami mieszczącymi się w księdze wieczystej. Kolejną zasadą jest domniemanie prawdziwości ze stanem faktycznym. Przyjmuje się, że informacje, które zamieszczane są w księgach wieczystych są prawdziwe.  Zasada pierwszeństwo praw wpisanych mówi o tym, że wpisane informacje  do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi. Kolejną zasadą jest rękojmia wiary publicznej - spory rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Nieruchomości, które nie posiadają ksiąg wieczystych, prowadzi się tzw. zbiory dokumentów. Są w nich informacje o stanie własności i obciążenia. 

 


Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej?


Istnieje możliwość uzyskania odpisu danej księgi wieczystej. Należy jednak znać numer  danej nieruchomości i sporządzić odpowiedni wniosek. Wniosek musi zawierać nasze dane, oznaczenie sądu i wydziału wieczystoksięgowego oraz prośbę z konkretnym numerem księgi. Opłata za uzyskanie odpisu wynosi 6 złoty.  Dawniej na terenie Polski sprawy ksiąg wieczystych leżały w obowiązkach sądów grodzkich. Księgi wieczyste zawierają dane pochodzące z ewidencji gruntów , informacje o właścicielu,  ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz prawa ciążące na nieruchomości  i hipoteki. Wpisów do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy czyli referendarz sądowy. Jest to orzeczenie sądowe i podlega kontroli instancyjnej. 

 Interesuje Cię jakaś działka? Chciałbyś wykupić pustą kamienicę? Musisz wyszukać informacji na stronie Ministerstwa a później zdobyć kontakt do właściciela posiadłości. Takie uporządkowanie dotyczące prowadzenia ksiąg wieczystych jest bardzo pomocne dla inwestorów, pragnących inwestować w nieruchomości w Polsce.

czwartek, 3 marca 2016

Ważne informacje o postępowaniu sądowym w przypadku spraw karnych

Dla większości obywateli nie do pomyślenia wydaje się sytuacja, w której mieliby zatarg z prawem. Niestety czasem, pomimo tego, że z całej siły pragnęło się tego uniknąć potrzebny jest adwokat. Sprawy karne to część pracy prawników, dlatego to do nich trzeba udać się w takiej sytuacji po pomoc. Bynajmniej nie chodzi tu zawsze o umyślne przestępstwo, czasem toczy się przeciw człowiekowi jakaś sprawa karna nie do końca z winy oskarżonego. Przykładem może być nieumyślne spowodowanie śmierci na przykład poprzez potrącenie. Adwokat w takiej sprawie karnej ma za zadanie wybronienia pozwanego. Warto jednak całemu postępowaniu przypatrzeć się po kolei.

Słów kilka o postępowaniu przygotowawczym

 Ma ono miejsce, gdy zostanie wzniesiony zarzut (przykładowo przez ofiarę) do oskarżyciela lub w sytuacji, gdy prokuratura samodzielnie zbierze dowody uzasadniające konieczność rozpoczęcia postępowania karnego. Jest to także odpowiedni moment na gromadzenie dowodów przestępstwa poprzez między innymi spotkanie ze świadkami i wysłuchania ich wersji zdarzeń. Po tych przygotowaniach, jeśli zbierze się wystarczającą ilość dowodów sprawa karna przechodzi do kolejnego etapu, czyli do postępowania sądowego. Warto jednak dodać, że równocześnie, gdy pracuje prokuratura, również adwokat zbiera dowody przemawiające na korzyść swojego klienta. Tyle dygresji. Zatem, jak zostało już wyżej wspomniane, po zebranych dowodach rozpoczyna się kolejna faza przewodu sądowego.

O tym co dzieje się w postępowaniu sądowym

 Na tym etapie całość działań została przekazana sądowi. Prokurator powierzył wyższej instancji centrum dowodzenia, a sam zajmie się przedstawieniem dowodów przemawiających na niekorzyść oskarżonego podczas rozpraw ustalonych przez wymiar sprawiedliwości. Celem sprawy karnej toczonej przed sądem będzie uargumentowanie występku pozwanego (rzecz jasna w całym tym postępowaniu sprawy karnej adwokat, będzie starał się doprowadzić do oczyszczenia ze wszelkich zarzutów i uniewinnienia posądzonego). Ten etap kończy się odczytaniem wyroku. Jeśli byłby on na niekorzyść oskarżonego, to oczywiście przysługuje prawo do apelacji. Jeśli natomiast i sąd apelacyjny uzna winę pozwanego, to postępowanie sądowe przechodzi w postępowanie wykonawcze.

Wykonanie wyroku

 Gdy wyrok staje się prawomocny (nie ma już możliwości odwołania się od niego), to rozpoczyna się procedura wykonawcza, czyli tak na dobrą sprawę jest to nic innego, jak doprowadzenie do tego, by w jak najszybszym terminie kara została zrealizowana, rzecz jasna zgodnie z tym co postanowił sąd.
W takiej sytuacji nawet najlepszy adwokat sprawy karne nie odwróci biegu całej sprawy karnej.
 Jak widać całość postępowania sądowego nie wydaje się być niezwykle skomplikowane, ale na pewno jest bardzo stresujące. Nie ma sensu dawać rad, żeby uważać i starać się ze wszystkich sił nie mieć zatargu z prawem, bo jak pokazuje życie czasem sprawa karna toczy się przeciwko osobie bez wyraźnej jej winy. W takiej sytuacji koniecznie trzeba poszukać dobrego adwokata i razem z nim walczyć o niewinność.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Edukacja prawnaNawiązując do poprzedniego wpisu...

Razem z Ustawą o bezpłatnej obsłudze prawnej weszło też w życie kształcenie świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Będzie ono podstawą do późniejszych działań na rzecz pogłębiania wiedzy prawnej społeczeństwa. Odbywać się będą wykłady, na które wstęp będzie miał każdy. Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa będą bardzo pomocne. Edukacja młodzieży szkolnej i studentów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości uczy świadomości prawnej, pokazuje jakie przysługują nam prawa a jakie obowiązki. Jest to również zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Może być dla młodzieży skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem. Metody aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych mogą prowadzić do wzmocnienia siły przekazywanej wiedzy. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają bowiem studentom i uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. Ustawa Ministra Sprawiedliwości jest godna uwagi, warto ją zrealizować i wprowadzić do szkół lekcje z podstaw prawa. Znajomość tych podstaw to niezbędne minimum dla obywatela. Każdy przecież chce swobodnie poruszać się we współczesnym świecie. Warto być świadomym i uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa. Wykłady, spotkania, zajęcia będą prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Czy obsługa prawna obywateli jest ważna?

Kształcenie świadomości prawnej obywateli jest bardzo ważne. Każdy chce być świadomy przysługujących mu praw. Na takich warsztatach każdy dowie się co powinien zrobić w danej sytuacji. Jak postąpić  a jak nie postępować. Czym warto kierować się w wyborze adwokata i wiele wiele innych niezbędnych informacji, które przydadzą się każdemu obywatelowi. Wykłady będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Od których można się wiele nauczyć. Ciekawostkami prawnymi będą sypać z rękawa i z chęcią je wyjaśniać. Zachęcamy do pójścia na taki warsztat, zainteresowania się tematyką prawniczą. Czytania nie tylko tego bloga ale też wielu innych ciekawych poradników. Posiadanie świadomości prawnej jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważne.

Bezpłatna pomoc prawna


Bariera finansowa stanowi duży problem w naszym kraju. Wielu osób nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych Kancelarii. I co w takiej sytuacji? Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło ustawę, którą podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i już od 1 stycznia 2016r. działa bezpłatna pomoc prawna. Na terenie całego kraju powstanie aż 1500 punktów z wyskowyspecjalizowanymi prawnikami. Stało się to za sprawą współpracy rządy, samorządów i organizacji pozarządowych.

Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. Daje to możliwość skorzystania z najlepszych adwokatów nawet tym mniej zamożnym obywatelom naszego kraju. Ustawa jest skierowana dla młodzieży do 26. Roku życia, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorów, którzy ukończyli 65 lat również dla kombatantów, weteranów, dla osób których dotknęła jakakolwiek katastrofa naturalna, klęska żywiołowa lub awaria techniczna. Ta nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobom fizycznym, które w okresie roku poprzedzającego otrzymywały świadczenia pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zdecydowano, że obniżona zostanie granica wieku dla seniorów – wcześniej wiek miał być wyższy. Pomoc ta to zadanie z zakresu administracji rządowej, przez co standardy jej udzielania będą jednolite. Będzie umożliwiało sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem. Zapewni także stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Kto będzie udzielał tej pomocy? 


Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Gdzie i w jakich godzinach?


Opisana powyżej pomoc prawna będzie udzielana w 1524 punktach na terenie całej Polski. Listę można spokojnie znaleźć w internecie. Pomoc tą będzie można uzyskać w zmiennych godzinach jednak nie mniej niż 5 razy w tygodniu. Dyżury będą trwały co najmniej 4 godziny dziennie.
Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, jest niekiedy jedynym wyjściem, z którego mogą skorzystać osoby ubogie.  W ustawie tej zawarta była też część dotycząca edukacji prawnej, ten aspekt opiszę w kolejnym wpisie. Zachęcam do czytania.