poniedziałek, 29 maja 2017

Warunki zwolnienia przedterminowego - pomoc adwokata

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary jest ważną możliwością. Może pozwolić skazanemu wcześniej powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Żeby się tak stało musi on spełniać określone warunki już podczas ubiegania się o zwolnienie. Otrzymawszy zgodę sądu na przedterminowe zwolnienie musi również wypełniać określone warunki.
Jeśli wszystko będzie w porządku sąd uzna, wyrok skazanego za odbyty, jeżeli były poważne uchybienia skazany musi wrócić do więzienia. Pozostanie w zakładzie do końca obowiązywania wyroku.

Jakie warunki trzeba spełniać?


 Pierwszym z ważnych warunków, jakie musi spełnić skazany to odbycie przynajmniej połowy wyroku. Dopiero wtedy może się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. W wypadku recydywistów, muszą oni odbyć 2/3 lub ¾ kary. Skazania na 25 lat więzienia mogą się ubiegać o zwolnienie po odsiedzeniu 15 lat. Dla osób z wyrokiem dożywoci ten okres wynosi 25 lat.
Kolejnym niezwykle ważnym warunkiem jest pozytywna ocena kryminologiczna. Dokonując oceny bierze się pod uwagę:
  • Okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • Sytuację osobistą skazanego,
  • Jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa
  • Zachowanie podczas odbywania kary,
Wszystkie te czynniki muszą wskazywać, że skazany po wyjściu na wolność będzie przestrzegał prawa i postanowień zwolnienia. Wykonywał wszystkie nałożone czynności. Przede wszystkim nie popełni ponownie przestępstwa, za które został skazany. Bez pozytywnej oceny przedterminowe zwolnienie nie jest możliwe.

Zwolnienie zostało przyznane


Wszystkie warunki zostały spełnione i co dalej. Jeżeli tak się stało to pozostały okres wyroku zostaje przekształcony w okres próby. Okres ten nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5. W przypadku, gdy skazany jest wielokrotnym recydywistą okres próby wynosi minimalnie 3 lata. Dla skazanych na 25 lat lub dożywotnie więzienie ten okres wynosi zawsze 10 lat.
Po okresie próby obowiązuje jeszcze 6 miesięczny okres, w którym jego zachowanie zostaje poddane ocenie. Jeśli w tym okresie skazany wykazywał się dobrym postępowaniem i przestrzegał wszystkich warunków jego kara zostaje uznana za odbytą. Jeżeli jednak okres próby okazał się niepowodzeniem, skazany powrócił na przestępczą ścieżkę, sąd jest zmuszony odwołać przedterminowe zwolnienie. Skazany wraca do więzienia.

Powrót do społeczeństwa


Skazanym przysługuje prawo ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Muszę w tym celu spełnić kilka ważnych warunków. Odbyć przynajmniej połowę zasądzonego wyroku, ich zachowanie musi wskazywać, że będą przestrzegać prawa po wyjściu na wolność.

Kiedy już skazanemu zostanie przyznane przedterminowe zwolnienie, pozostały czas wyroku staje się okresem próby? W tym czasie skazany musi przestrzegać postanowień i obowiązków wynikających z przedterminowego zwolnienia. Pod żadnym pozorem nie może popełnić przestępstwa. Jeśli wszystko będzie w porządku, po upływie czasu próby sąd uznaje, że skazany odbył nałożoną na niego karę.

Wsparcie prawne w czasie ubiegania się o przedterminowe zwolnienie zapewnia dobry adwokat Wrocław.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz